Zorlu Enerji’den yüzde 25 oranında bedelli kararı

Halka açık Zorlu Enerji (#ZOREN), bugün (29 Nisan) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada şirket yönetiminin, 2 milyar lira olan çıkarılmış sermayeyi, yüzde 25 oranında 500 milyon lira artırarak, 2 milyar 500 milyon liraya çıkarmasına karar verildiği kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte şirketin SPK’ya yapacağı başvurunun sonucu beklenecek.

Zorlu Enerji’nin kayıtlı sermaye tavanı ise 6 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Şirketin konuyla ilgili KAP’a gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizce planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL (İkimilyar Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3- Zorlu Holding AŞ’nin 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding AŞ’nin sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına;

4- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

7- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

8- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu’nun 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ’ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

9– İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ekonomi